Wiemy, że “Regulamin” brzmi nudno, ale to ważne!

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze Warunki użytkowania, to umowa prawna pomiędzy użytkownikiem a Sventertainment Polska Sp. z o.o. , regulująca korzystanie i dostęp do aplikacji PrimeTime (quiz wiedzowy online) dla systemów iOS i Android ("PrimeTime" lub "App") oraz usług, funkcji, treści lub aplikacji oferowanych przez nas w związku z Aplikacją.

Rejestrując się, instalując i/lub korzystając z aplikacji PrimeTime, zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania oraz wszystkich innych zasad działania, polityk i procedur, które mogą być okresowo publikowane przez nas za pośrednictwem PrimeTime. Rejestrując się, instalując i/lub korzystając z usługi PrimeTime, użytkownik potwierdza ponadto, że ma ukończone 18 lat lub że ma ukończone 13 lat i otrzymał niezbędną zgodę swojego prawnego opiekuna na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania oraz że przeczytał i zrozumiał naszą Politykę prywatności [http://primetimequiz.se/privacy], której warunki są zawarte w niniejszym dokumencie przez odniesienie.

Możemy, bez uprzedzenia, pozbawić Użytkownika dostępu do usługi PrimeTime (w tym prawa do udziału w konkursach wiedzowych i otrzymywania Wygranych (zgodnie z definicją poniżej) w przypadku nieprzestrzegania niniejszych Warunków użytkowania, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniowym uznaniem.

Możemy zmieniać niniejsze Warunki użytkowania, przy czym każda z tych zmian zostanie uznana za obowiązującą z chwilą opublikowania zaktualizowanych Warunków lub użytkowania na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem Aplikacji. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Warunkach użytkowania, powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem, jeśli uznamy to za stosowne w danych okolicznościach, np. poprzez wyświetlenie powiadomienia w Aplikacji. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać naszą stronę internetową, Aplikację i niniejsze Warunki użytkowania, aby upewnić się, że jest na bieżąco informowany o zasadach i warunkach w niej określonych.

Rejestracja

Aby korzystać z PrimeTime (quiz wiedzowy), należy najpierw założyć konto w aplikacji ("Konto") lub zalogować się za pomocą innego mechanizmu uwierzytelniania (np. Facebook). Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że podaje tylko dokładne i pełne informacje o koncie i stale aktualizuje te informacje.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za aktywność na swoim koncie oraz za bezpieczne przechowywanie hasła i danych logowania. Podczas rejestracji konta użytkownik nie powinien wybierać jako nazwy użytkownika (I) nazwy, która jest ogólnie postrzegana jako obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna (II) nazwy, która podlega jakimkolwiek prawom osoby innej niż użytkownik bez odpowiedniego zezwolenia na takie działanie lub (III) nazwiska innej osoby z zamiarem podszywania się pod tę osobę. Użytkownik nie może nigdy korzystać z Konta innego użytkownika bez jego zgody.

Użytkownik może założyć, utrzymywać, używać i kontrolować tylko jedno Konto w Aplikacji. Każde Konto w Aplikacji może być własnością, być utrzymywane, wykorzystywane i kontrolowane tylko przez jedną osobę. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownicy nie mogą być "współwłaścicielami" kont. Jeśli stwierdzimy, że użytkownik otworzył, prowadził, używał lub kontrolował więcej niż jedno Konto, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia któregokolwiek lub wszystkich kont użytkownika oraz do anulowania, wstrzymania lub cofnięcia przyznania jakichkolwiek Wygranych (oprócz wszelkich innych praw, które możemy mieć).

Udział w Konkursie

Aby wziąć udział w quizie wiedzowym organizowanym za pośrednictwem PrimeTime ("quiz wiedzowy") musisz mieć ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat (od daty zgłoszenia) lub co najmniej trzynaście (13) lat i uzyskałeś niezbędną zgodę swojego prawnego opiekuna. Aby kwalifikować się do otrzymywania Wygranych (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie), informacje związane z Kontem muszą być prawdziwe i dokładne. Informacje związane z kontem uczestnika muszą identyfikować rzeczywistego uczestnika biorącego udział w Konkursie.

Odcinki Konkursu będą ogłaszane od czasu do czasu za pośrednictwem PrimeTime. Możesz wziąć udział w Konkursie w czasie jego trwania. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania Konkursu, według własnego uznania, bez żadnych ograniczeń.

Wygrane

Zwycięzca każdego pokazu gry na żywo otrzyma nagrodę pieniężną lub inną nagrodę, określoną przez Spółkę (wraz ze sponsorem zewnętrznym) według własnego uznania ("Wygrane"). Zwycięzcą quizu będzie ostatnia osoba (osoby) pozostające w grze, podczas każdego quizu na żywo. Każdy quiz składa się zazwyczaj z jedenastu (11) pytań, ale zastrzegamy sobie prawo do organizacji quizów, które mogą być dłuższe. Jeśli w quizie wygra więcej niż jeden (1) zwycięzca, tacy gracze podzielą się wygraną równomiernie. Wygrane będą przechowywane przez zwycięzcę (zwycięzców) w wirtualnym portfelu. Aby dostarczyć Ci Wygrane, musisz skontaktować się z Firmą i podać jej odpowiednie dane kontaktowe.

Każdego roku wszyscy zwycięzcy, którzy otrzymali więcej niż określoną kwotę (która może się różnić w zależności od kraju zamieszkania) w skumulowanych Wygranych w poprzednim roku kalendarzowym, mogą być zobowiązani do podania Spółce zaktualizowanego adresu i danych dotyczących ubezpieczenia społecznego (lub innego numeru identyfikacji podatkowej). Dane te zostaną wykorzystane w celu umożliwienia Spółce przestrzegania przepisów podatkowych i mogą być udostępniane odpowiednim organom podatkowym. Jesteś odpowiedzialny za wypełnianie i płacenie odpowiednich podatków od wszelkich wygranych. 

W zależności od kraju zamieszkania, zwrot zakumulowanych wygranych może nie być możliwy. Jeśli jesteś zwycięzcą i dzieje się tak w przypadku Twojego kraju/jurysdykcji, przyjmujesz do wiadomości, że możesz nie być w stanie otrzymać żadnych Wygranych. Przystępując do jakiegokolwiek quizu poprzez aplikację PrimeTime, potwierdzasz ryzyko i rozumiesz, że możesz wygrać, ale nie będziesz w stanie otrzymać Wygranej. Wygrane muszą zostać odebrane w ciągu osiemnastu (18) miesięcy od daty ich pierwotnego zgromadzenia w Aplikacji. Następnie, Wygrane zostaną utracone. 

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikowalności uczestnika przed, w trakcie lub po zakończeniu Prime Time (quiz wiedzowy).

Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do dyskwalifikacji wszelkich zgłoszeń, które w dobrej wierze są generowane w sposób automatyczny lub za pomocą skryptów lub które naruszają którykolwiek z niniejszych Warunków użytkowania. Nasze decyzje są ostateczne i wiążące w odniesieniu do wszystkich spraw związanych z Prime Time (quiz wiedzowy). Wygrane nie mogą być przenoszone, a ich zamiana nie jest dozwolona. Ponadto, jeśli Wygrane nie mogą zostać wypłacone zwycięzcy z powodu obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji, lub jeśli zwycięzca nie może odebrać Wygranych z jakiegokolwiek powodu, zastrzegamy sobie prawo do nieprzyznania żadnych Wygranych. 

Uczestnik lub zwycięzca może zostać zdyskwalifikowany z udziału w quizie, jeśli nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udział w Prime Time (quiz wiedzowy) odbywa się na własne ryzyko. 

Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z PrimeTime można znaleźć w naszej Polityce Prywatności [http://primetimequiz.se/privacy].

Zabronione zachowanie

Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie Twoje działania podczas korzystania z PrimeTime (quiz wiedzowy) lub uzyskiwania do niego dostępu w inny sposób są zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania i innymi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami / przepisami mającymi zastosowanie do Ciebie. Naruszenie jej może skutkować rozwiązaniem i anulowaniem Konta i / lub utratą Twoich wygranych.

W celu uniknięcia wątpliwości i bez ograniczeń nie wolno (ani zezwalać żadnej osobie trzeciej) na podejmowanie jakichkolwiek działań, pobieranie, publikowanie, przesyłanie jakichkolwiek treści w aplikacji lub za jej pośrednictwem, które:

 • naruszają jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa jakiejkolwiek innej osoby, w tym między innymi retransmisję transmisji na żywo PrimeTime (quiz wiedzowy);

 • są niezgodne z prawem, groźne, obraźliwe, nękające, zniesławiające, wprowadzające w błąd, oszukańcze, inwazyjne i naruszające prywatność innej osoby, obsceniczne, obraźliwe, zawierające lub przedstawiające nagość lub aktywność seksualną, pornograficzną, lub w inny sposób narusza jakiekolwiek wymogi prawne (w tym prawa własności intelektualnej) lub osoby trzecie prawo lub w inny sposób uznawane przez nas za nieodpowiednie;

 • prześladują, nękają, poniżają lub zastraszają osobę lub grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność lub inną klasyfikację chronioną przez prawo;

 • używają algorytmów, oprogramowania do czytania ekranu lub innych automatycznych sposobów interpretowania, analizowania, badania i / lub uzyskiwania informacji na temat pytania lub przesyłania odpowiedzi na pytanie;

 • są nieprawdziwe lub mylące i niedokładne, w tym zawiera się dostarczanie niedokładnych danych kontaktowych lub danych konta;

 • logują Konto do więcej niż jednego urządzenia jednocześnie;

 • powodują utworzenie lub działanie wielu kont użytkowników;

 • skutkują sprzedażą lub transferem Twojego konta;

 • promują lub łączą do programów marketingowych lub do witryn zmieniających istniejące historie lub treści nie na temat;

 • zawierają wirusy i oprogramowanie lub jakiekolwiek inne kody komputerowe, pliki, treści lub programy zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, ograniczania lub zakłócania prawidłowego działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub uszkodzenia lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do dowolnego systemu, danych, hasło lub inne informacje naszych lub osób trzecich (w tym wykorzystanie zautomatyzowanego oprogramowania, urządzeń lub innych procesów do „indeksowania” lub „pająkowania” dowolnej strony aplikacji, zbierania lub zeskrobywania wszelkich danych z PrimeTime); lub

 • stanowią spam lub inne nieautoryzowane lub niepożądane reklamy

Zgadzasz się, że nie będziesz naruszać ani próbować naruszać bezpieczeństwa Aplikacji ani żadnych powiązanych z nią usług. Zgadzasz się również, że nie będziesz (I) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w żaden inny sposób próbować wyprowadzić kodu źródłowego lub innych tajemnic handlowych z PrimeTime, w tym, bez ograniczeń, jakiegokolwiek oprogramowania zawierającego lub w jakikolwiek sposób tworzącego część Aplikacji (II) modyfikuje, tłumaczy lub w inny sposób tworzy prace pochodne dowolnej części Aplikacji lub (III) kopiuje, wynajmuje, dzierżawi, dystrybuuje lub w inny sposób przekazuje jakiekolwiek prawa, które otrzymujesz na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się ponadto, że nie podejmie żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę PrimeTime (quiz wiedzowy) lub powiązanych systemów lub sieci, ani nie podejmuje żadnych innych działań związanych z naruszeniem niniejszych warunków lub obowiązujących przepisów i regulacji.

Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do modyfikacji lub zaprzestania korzystania z PrimeTime (quiz wiedzowy), w tym wszelkich jego dodatkowych funkcji, w dowolnym momencie z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich w przypadku korzystania z tego prawa.

Rejestrując się, zgadzasz się, że wszystkie podane przez Ciebie informacje są prawdziwe i dokładne oraz że będziesz utrzymywać i aktualizować te informacje zgodnie z wymaganiami, aby były aktualne, kompletne i dokładne.

Udzielenie licencji

Zgodnie z Warunkami Użytkowania niniejszym udzielamy Ci nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej, ograniczonej licencji na dostęp i użytkowanie (tj. Pobieranie i wyświetlanie lokalnie) PrimeTime (quiz wiedzowy) wyłącznie w celu korzystania z naszych usług. Możemy od czasu do czasu aktualizować lub modyfikować PrimeTime (quiz wiedzowy), publikować nowe wersje lub tworzyć nowe usługi i / lub funkcje, z których każda może, według naszego uznania, być zawarta w licencji opisanej powyżej. Użytkownikowi nie wolno udzielać licencji ani przenosić żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy, w tym między innymi dostępu do Aplikacji Prime Time (quiz wiedzowy).

Zakupy w aplikacji

Za pośrednictwem Aplikacji możesz zakupić określone towary i / lub usługi mające na celu zwiększenie wydajności PrimeTime („Zakupy w aplikacji”). Dokonując zakupów w aplikacji w PrimeTime, robisz to za pośrednictwem sklepu Apple App Store lub usługi Google Play i zgadzasz się na ich warunki świadczenia usług. Nie jesteśmy stroną w żadnym zakupie w aplikacji.

Zrzeczenie się gwarancji

Wszelkie treści i usługi świadczone przez Spółkę są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub gwarancji braku naruszenia. Nie ograniczając powyższego, nie gwarantujemy, że (I) aplikacja lub jej zawartość lub powiązane usługi spełnią wymagania użytkownika, (II) usługi i materiały będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów (III) ) wyniki, które można uzyskać z korzystania z naszych usług, będą skuteczne, dokładne lub wiarygodne, lub (IV) jakość wszelkich produktów, usług lub informacji zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie od Aplikacji od nas lub któregokolwiek z naszych oddziałów spełni twoje oczekiwania lub będzie wolny od błędów, błędów lub usterek.

Aplikacja i strona internetowa dostarczone przez Firmę mogą zawierać błędy techniczne lub inne, nieścisłości lub błędy typograficzne (w tym między innymi błędy rzeczowe). Możemy dokonywać zmian w naszych usługach i treściach w Aplikacji w dowolnym momencie bez powiadomienia. Treści, informacje i usługi udostępniane za pośrednictwem naszej strony internetowej lub Aplikacji mogą być nieaktualne i nie zobowiązujemy się do aktualizacji takich informacji, treści lub usług.

Korzystanie z PrimeTime, naszej strony internetowej lub pobieranie lub inne nabywanie treści udostępnianych przez nas odbywa się według własnego uznania i na ryzyko, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które są wynikiem z takich działań.

Rozumiesz i zgadzasz się, że tymczasowe przerwy w działaniu Aplikacji, strony internetowej lub jakichkolwiek powiązanych z nią usług mogą wystąpić jako zwykłe zdarzenia. Ponadto rozumiesz i zgadzasz się, że nie mamy kontroli nad sieciami stron trzecich, do których możesz uzyskać dostęp w trakcie korzystania z PrimeTime (quiz wiedzowy) i / lub naszej strony internetowej, dlatego opóźnienia i zakłócenia w innych transmisjach sieciowych są całkowicie poza naszą kontrolą.

Prawa własności intelektualnej itp.

PrimeTime może zawierać oprogramowanie, dane i / lub inne treści specjalnie dostarczone przez nas, naszych partnerów lub naszych użytkowników, a takie treści są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami i prawami własności. Będziesz przestrzegać i przestrzegać wszelkich informacji o prawach autorskich, informacji i ograniczeń zawartych w treściach dostępnych za pośrednictwem PrimeTime.

Ograniczenie odpowiedzialności itp.

W żadnym wypadku my ani nasi partnerzy nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi wynikające z utraty użytkowania, danych lub zysków, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości takich szkód, wynikających z lub w związku z korzystaniem z PrimeTime lub jakichkolwiek powiązanych usług i / lub stron internetowych. W żadnym wypadku nasza całkowita odpowiedzialność wobec ciebie z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub związanych z nią nie przekroczy niższej (I) sumy wygranych w ciągu ostatnich dwóch (2) miesięcy lub (II) stu złotych (100 PLN).

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności w żaden sposób za towary i usługi osób trzecich oferowane za pośrednictwem PrimeTime ani za pomoc w przeprowadzaniu transakcji handlowych za pośrednictwem PrimeTime, w tym między innymi za przetwarzanie zakupów w aplikacji.

Użytkownik powinien zabezpieczyć Spółkę, jej podmioty stowarzyszone i każdego z ich pracowników, kontrahentów, dyrektorów, dostawców i przedstawicieli przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, które wynikają z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania lub dostępu do treści powiązanych z PrimeTime lub w inny sposób z treści użytkownika, naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub naruszenia przez użytkownika lub osoby trzecie korzystające z Konta w odniesieniu do jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innego prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Zastrzegamy sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu przez Ciebie, w którym to przypadku będziesz pomagać i współpracować z nami w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.

Siła wyższa

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie niepowodzenie wynika z jakiejkolwiek przyczyny, na którą nie mamy wpływu, w tym między innymi awarii lub degradacji mechanicznej, elektronicznej lub komunikacyjnej.

Zakończenie

Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu przestać korzystać z aplikacji. Możemy wypowiedzieć lub zawiesić Twoje Konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki użytkowania. Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z PrimeTime natychmiast przestanie obowiązywać.

Powiadomienia

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, wszystkie zawiadomienia w ramach niniejszych Warunków użytkowania będą miały formę pisemną i zostaną uznane za należycie podane po otrzymaniu, jeżeli osobiście dostarczono je lub wysłano listem poleconym lub poleconym za potwierdzeniem odbioru; gdy potwierdzenie jest potwierdzone elektronicznie, jeżeli jest przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną; lub dzień po wysłaniu, jeśli zostanie wysłany na dostawę następnego dnia przez uznaną usługę dostawy z dnia na dzień. Powiadomienia elektroniczne należy przesyłać na adres pomoc@primetimequiz.pl

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z niniejszymi Warunkami użytkowania będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce.

Ostatnia aktualizacja 12 marca 2019 r